Virtuals AnalogStrings -based
Phase DistortionSamplersHybridsM.I.D.I  TOOLS
PLUTON

HORUS


Cosmos 
 
Osiris
Dionysos EX
Now FREE
MSQ-32
ANUBIS 2
SELENA
Osiris XT
Adonis 1


aXYs

Hades XT
HORUS Mk-IINucleus
Erebus

ARTEMISORPHEUS
Dionysos (Legacy)


S.A.M
ORPHEUS 2

RADIUM